รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

 

NIAWARDS : National Innovation Awards