รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย

NATIONAL INNOVATION AWARDS

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เห็นชอบตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรม

เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2563

ผ่านทางเว็บไซต์

ความเป็นมา

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

"นวัตกรรม " เป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่ใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่
1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

สมัครเลย
+

คู่มือการสมัครเข้าร่วมประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคม

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบ

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อ