รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ

 

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม