Header Image
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2566
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม ปี 2566

โดยมีประเภทรางวัลดังนี้

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : หม้อแปลง BCG & โลว์คาร์บอน บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ผักก้อนแช่แข็งพร้อมใช้สำหรับผัด (4 เมนู) บริษัท โอชา ฟูดแพ็ค จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : โซเชียล อาย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

..................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : HY-N นวัตกรรมไบโอพอลิเมอร์ ระบบนำส่งสาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวชสำอาง ยา วัคซีน บริษัท แนบโซลูท จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : EASYRICE MP ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และ EASYRICE M0 ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร บริษัท อีซีไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลรองวัลชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : อาษาเฟรมเวิร์ค บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด

................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ บริษัท อินโน กรีน เทค จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : iQuan ชุดตรวจสารโลหะหนักเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เคมีวิเคราะห์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : เซโร่:ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรับรู้คาร์บอนฟุตปริ๊นและรองรับคาร์บอนเครดิต บริษัท เวคิน (ประเทศไทย) จำกัด

..................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจากแกลบและขยะโซล่าร์เซลล์ โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : อุปกรณ์ช่วยเดินและระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ติดตามเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยกลุ่มโรคพาร์กินสัน คณะเเพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : ธนาคารต้นไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

..................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : เตียงสนามกระดาษ SCGP สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิเอสซีจีร่วมกับ SCGP

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : โครงการโรงกลั่นสุราแช่ชุมชน ไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยกระบวนการ Dealcoholization บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด

...................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : แมกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนเนค บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ชินแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโรงแรมแบบให้บริการตนเอง บริษัท ชิบะรูม จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : จอยไรด์ ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น บริษัท วีล ออฟ จอย จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อคนในเมือง บริษัท ดู๊ดแพลนต์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : นวัตกรรมจากวัสดุรีไซเคิล บริษัท นิว อาไรวา จำกัด

........................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : อลิสา บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน : AR Smart Heritage กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

.................................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับบุคคลธรรมดา) : คุณสรานี สงวนเรือง

ประเภทผู้สื่อสารนวัตกรรม (ระดับนิติบุคคล) : แบไต๋ (Beartai) บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

.......................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่

รางวัลดีเด่น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

รางวัลเกียรติคุณ

- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

...............................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นประเภทองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

รางวัลเกียรติคุณ

- กรมสุขภาพจิต

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

............................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง

รางวัลเกียรติคุณ

- บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด

......................................

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก

รางวัลเกียรติคุณ

- บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด

- บริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด

- บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด

- บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่านประจำปี 2566 นี้ 

แล้วพบกับการประกาศรางวัลรางวัลนี้อีกครั้งในปี 2567!!


Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage