ข่าวสารและกิจกรรม

Back
21
ส.ค.
2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

ผู้เขียน : สำนักนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง

- ผักก้อนแช่แข็งพร้อมใช้สำหรับผัด (4 เมนู)           

- โซเชียล อาย

- หม้อแปลง BCG & โลว์คาร์บอน     

1.2 ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและรายย่อย

- อาษาเฟรมเวิร์ค

- EASYRICE MP ระบบ AI ตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวเปลือก และ EASYRICE M0 ระบบ AI ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร

- Hy-N ระบบนำส่งสารสำคัญจากตลาดไทยสู่ตลาดโลก


2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.1 ประเภทหน่วยงานภาครัฐ

- แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจากแกลบและขยะโซล่าร์เซลล์

- ธนาคารต้นไม้

- อุปกรณ์ช่วยเดินและระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการวิเคราะห์ติดตามเดินและการทรงตัวในผู้ป่วยกลุ่มโรคพาร์กินสัน

2.2 ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน

- ระบบบำบัดน้ำเสียวงจรไฟฟ้าชีวภาพ (BioCircuit)

- iQuan ชุดตรวจสารโลหะหนักเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

- เซโร่:ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการรับรู้คาร์บอนฟุตปริ๊นและรองรับคาร์บอนเครดิต

2.3 ประเภทองค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

- การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

- เตียงสนามกระดาษ SCGP สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

- โครงการโรงกลั่นสุราแช่ชุมชน ไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยกระบวนการ Dealcoholization


3. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1 ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์

- นวัตกรรมจากวัสดุรีไซเคิล

- ชุดปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเองเพื่อคนในเมือง

- ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำและเครื่องกรองน้ำ

3.2 ประเภทการออกแบบบริการ

- จอยไรด์ ลูกรับจ้าง หลานจำเป็น

- แมกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอนเนค

- ชินแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการโรงแรมแบบให้บริการตนเอง


4. ด้านสื่อและการสื่อสาร

4.1 ประเภทผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

- ต่อยอด แสงหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่

- อลิสา

- AR Smart Heritage


5. ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น  

5.1 ประเภทองค์กรภาครัฐและประชาสังคม

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


5.2 ประเภทองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 


5.3 ประเภทองค์กร ภาคเอกชนขนาดใหญ่

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

- บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

- บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


5.4 ประเภทองค์กร ภาคเอกชนขนาดกลาง

- บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด


5.5 ประเภทองค์กร ภาคเอกชนขนาดเล็ก

- บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด

- บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด

- บริษัท ฟลิงเอ็กซ์ จำกัด

- บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด

-------------------------------------------------------
ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง