คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566

fullname_th

นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

fullname_th

คุณวิธพล เจาะจิตต์

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_th

คุณพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์

กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_th

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล

ที่ปรึกษากรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_th

นายสนิท อักษรแก้ว

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

fullname_th

นายสุภาพ คลี่ขจาย

นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(ประเทศไทย)

fullname_th

นายวีระพงศ์ มาลัย

ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)

fullname_th

พลเอกสุภมนัส ภารพบ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

fullname_th

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

fullname_th

นางวิไลพร เจตนจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

fullname_th

นายสิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

fullname_th

นางจิราพร ศรีสอ้าน

รองกรรมการจัดการผู้อาวุโส
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

fullname_th

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด

fullname_th

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)