คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2565
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

fullname_th

นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์

อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

fullname_th

นางสาวกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

fullname_th

นางโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร

นักพัฒนาระบบราชการ
ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

fullname_th

นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล

กรรมการผู้จัดการ
เทใจดอทคอม

fullname_th

นายกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล

กรรมการ
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

fullname_th

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

fullname_th

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

fullname_th

นางสาวมณฑา ไก่หิรัญ

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

fullname_th

นายวิเชียร์ สุขสร้อย

รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)