คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

fullname_th

นางรวงผึ้ง สุทเธนทร์

อาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

fullname_th

นายวิจารย์ สิมาฉายา

ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.)

fullname_th

นางสาวกัลยกิตติ์ กีรติอังกูร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

fullname_th

นายอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ

นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นายกฤษดา แสงไชยวุฒิกุล

กรรมการ
สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม

fullname_th

นายปัญญา วรเพชรายุทธ

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

fullname_th

นายรมร ธนะโสภณ

ผู้แทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

fullname_th

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)