คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

fullname_th

นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

fullname_th

ผู้แทน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

fullname_th

ผู้แทน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

fullname_th

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

fullname_th

นายพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

fullname_th

นายสุรเดช จองวรรณศิริ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอร์ปอเรชั่น

fullname_th

นายกังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

fullname_th

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

กรรมการรองเลขาธิการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

fullname_th

นางสุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป

fullname_th

ดร. ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมกาชน)