คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

fullname_th

นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

fullname_th

ผศ. ดร.อธิศานต์ วายุภาพ

ผู้อำนวยการ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

fullname_th

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

fullname_th

นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

fullname_th

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

fullname_th

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

กรรมการรองเลขาธิการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

fullname_th

นายสุรเดช จองวรรณศิริ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอร์ปอเรชั่น

fullname_th

นางสุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป

fullname_th

นางธีรีสา มัทวพันธุ์

รองผู้อำนวยการด้านการยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมกาชน)