คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านสื่อและการสื่อสาร

fullname_th

นางยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

ที่ปรึกษาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

fullname_th

นายรติ พันธุ์ทวี

นายกสมาคม
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

fullname_th

นายปรีดา อัครจันทโชติ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นางกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์

คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

fullname_th

นายวรัชญ์ ครุจิต

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

fullname_th

นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด

กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

fullname_th

ผู้แทนสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)

fullname_th

นายกฤษกร รอดช้างเผือก

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)