คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านเศรษฐกิจ

fullname_th

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

fullname_th

นายสุวิทย์ แซ่เตีย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

fullname_th

นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด

fullname_th

นายเจษฎา ศิวรักษ์

หัวหน้างานฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัท อิริกสัน (ประเทศไทย) จำกัด

fullname_th

นายรัฐ พิชญางกูร

อาจารย์ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นางสาวพรอนงค์ อร่ามวิทย์

อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

fullname_th

นายวิบูลย์ รักสาสน์เจริญผล

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

fullname_th

นายศักดา เที่ยงวิบูลย์วงศ์

รองประธาน
คณะนวัตกรรมและการวิจัย
หอการค้าไทย

fullname_th

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

fullname_th

นายสุรอรรถ ศุภจัตุรัส

ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)