คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

fullname_th

นายถาวร โกอุดมวิทย์

อาจารย์
คณะจิตกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

fullname_th

นายพงศกร ตันติลีปิกร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

fullname_th

นายชาคริต พิชญางกูร

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

fullname_th

นายพนิต ภู่จินดา

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาวะเมือง
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นายกิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม
ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

fullname_th

นายเอียด จารุรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทบาธรูม ดีไซน์ จำกัด

fullname_th

นายดนัย เลี้ยงเจริญ

นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตรการออกแบบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

fullname_th

นายภูสิษฐ์ จาตุรงคกุล

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

fullname_th

นายภูมิพันธุ์ บุญญาปะมัย

ประธานกรรมการ
บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด

fullname_th

นายชาญวิทย์ รัตนราศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)