National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Asst.Prof. Dr. Poonsak Pisek
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประเภท
หน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
วงศ์ใหญ่
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบ ประเภท
การออกแบบบริการ (Service Design) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Chyarop Burapat
ASSAJAN Collective
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสื่อ ประเภท
สารคดีสั้น (Short Documentary) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
SCG Chemicals Co., Ltd.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Pruksa Real Estate Public Co., Ltd.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
Chan Wanich Security Co., Ltd.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
King Power Click Co., Ltd.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) ประจำปี 2562
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
QueQ (Thailand) Co., Ltd.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท ธุรกิจขนาดกลาง (Medium) ประจำปี 2562