National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
นายสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
นายไอศูรย์ เทพสาสน์กุล
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559