National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
พ.อ. ธวัชชัย กาญจนรินทร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
โครงการนวัตกรรม
ผู้เสนอผลงาน
ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา
รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558