National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2561

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

โครงการนวัตกรรม
เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน
ผู้เสนอผลงาน
สุภาธิณี กรสิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ความเป็นนวัตกรรม

เครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์เริ่มต้นจากการพูดคุยกับ ผอ.โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา เพื่อหาโปรเจ็ค ให้นักศึกษา ผอ.ได้เสนอว่าถ้านักเรียนตาบอดมีสื่อการเรียนที่ดีน่าจะทำให้เขาสนใจเรียนมากขึ้น พร้อมหยิบเครื่องพิมพ์เบรลล์มาให้ดูว่าเป็นเครื่องที่ซื้อมาซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง ดิฉันจึงเกิดความคิดว่าถ้าเราสร้างสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาให้เขาสนุกกับการเรียน โดยใช้หลักการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เบรลล์มาพัฒนาเป็นเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ โดยนำแนวความคิดนี้ให้นักศึกษาส่งไป start up เมื่อปี 2560 และได้รับเงินทุนมาพัฒนาต้นแบบ ตัวแรก ซึ่งผลที่ได้ยังไม่ดีพอ ดังนั้นดิฉันจึงส่งผลงานไปเสนอกับโครงการพลิกไทยด้วยมือคุณของดีแทค ซึ่งได้รับเข้ารอบ 10 ทีม จาก 500 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับเงินทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบอีกครั้ง จนได้ต้นแบบที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตา และปัจจุบันบริษัทดีแทค และเทใจ ได้ระดมทุนเพื่อผลิตให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตายอดทั่วประเทศ

ประโยชน์ด้านสังคม

จากการนำเครื่องช่วยสอนพิมพ์อักษรเบรลล์ไปทดสอบที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา นั้นพบว่าน้องๆ ให้ความสนใจกับการเรียนมากขึ้น มีความสุขกับการเรียนมากขึ้น เด็กๆ มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ เวลาที่เขาทำถูกต้องหรือได้คะแนนเยอะๆ และเขาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถลดภาระงานสอนให้กับครูผู้สอนได้อีกด้วย และเครื่องนี้มีทั้งบทเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ ตัวเลข ด้วย ทำให้เด็กๆ สามารถศึกษาการเรียนขั้นพื้นฐานได้ถึง 3 วิชา