National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2560

รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

โครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมสารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู
ผู้เสนอผลงาน
นายชานนท์ หนูเพชร
บริษัท เซโกฟาร์ม จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

จากภูมิปัญญาถิ่นการเลี้ยงตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคูสู่นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อตอบคำถามและยืนยันของภูมิปัญญาอาหารถิ่นของภาคใต้ จากงานวิจัยสู่การต่อยอด สารสกัดจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู สร้างสรรค์ สร้างร้อยยิ้มเล็กๆร่วมเป็นฟันเพืองสร้างงานสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีแมลง ไม่ม่ป่า ไม่มีมนุษยชาติ ส่งต่อสู่ยุคร่วมขับเคลื่อนประเทศ 4.0 นวัตกรรมอย่างยั่งยืน และสังคมผู้สูงวัย จากแมลง จากผลงานวิจัย จากนวัตกรรม ส่งต่อกลับคืนถิ่นบ้านเกิด ร่วมปลูกป่าสาคูแหล่งวัตถุดิบและระบบนิเวศป่าเปรียบได้กับป่าโกงกางแหน่งน้ำจืด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สู่มาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากแมลงเมืองร้อนสู่เห็ดถั่งเช่าสีทอง ร้อนเป็นหนอน หนาวเป็นยา ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยระบบดิจิตอลควบคุมการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง จากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู

ประโยชน์ด้านสังคม

- สร้างงานสร้างเป็นอาชีพเสริมในการเลี้ยงด้วงสาคูใรระบบฟาร์มครบวงจร <br /> - ร่วมปลูกป่าสาคูและ สร้างระบบนิเวศป่าในพื้นที่สุดท้ายของภาคใต้ <br /> - ปลูกต้นพืช สาคูแอร์โรว์รูต ทดแทนป่าสาคูเดิม สร้างเป็นอาชีพเสริมสำนึกรักดถิ่นบ้านเกิด<br /> - นวัตกรรมเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวอ่อนของแมลงด้วงสาคู เพื่อผู้บริโภค<br /> และเด็กๆที่ขาดโปรตีนทั่วโลก<br /> - ร่วมสร้างรอยยิ้มเล็กๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยฟาร์มเลี้ยงด้วงสาคูครบวงจร อย่างยั่งยืน<br /> - ร่วมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และสังคมผู้สูงวัย และสุขภาพจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง