National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผู้สื่อสารนวัตกรรม ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ส่งตรงถึงบ้าน
ผู้เสนอผลงาน
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อีเมล
เว็บไซต์
www.nsm.or.th
ความเป็นนวัตกรรม

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่ชัดเจนในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมไทยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการสื่อสารทั้งในรูปแบบออฟไลน์ เช่น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และจัดทำคาราวานวิทยาศาสตร์ตลอดทั่วประเทศ หรือรูปแบบออนไลน์ เช่น การจัดทำช่องยูทูบนำเสนอรายการวิทยาศาสตร์ภายใต้คอนเซปต์สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Edutainment)