National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอผลงาน
Advanced Info Service Public Company Limited [AIS]
อีเมล
เว็บไซต์
www.ais.th
ความเป็นนวัตกรรม

AIS มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสที่ไม่หยุดนิ่ง และสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อนวัตกรรมตามกรอบนวัตกรรมแบบเปิดของAIS โดยให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงาน ที่เน้นความกระฉับกระเฉงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการคัดสรร พัฒนาและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพ และบุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรม โดยจุดเด่นในการจัดการนวัตกรรมของ AIS ประกอบด้วย การมียุทธศาสตร์นวัตกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัล (Digital Life) พร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง มีการกำหนดกรอบการทำงานด้านนวัตกรรม (AIS Open Innovation Framework) ที่ชัดเจนและเป็นระบบง่ายต่อการบริหารจัดการ

โดย AIS มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการภายในองค์กร (Intrapreneurship) และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Partnership) ผ่านโครงการ AIS the Startup และ JumpThailand ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันได้ผลักดันโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ หรือ ARI Innovation District เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมในย่านอารีย์-พญาไท ร่วมกับ NIA ให้เป็น Sandbox สำหรับ Deep Tech (ARI = AI, Robotics, Immersive &IoT)

จากการที่ AIS มีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผ่าน Innovation Framework ที่ชัดเจน มีการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนตามแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และมีการกำหนดขั้นตอนการพัฒนาที่เชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ตลอดไปจนถึงการพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบโจทย์การเติบโต โดยแต่ละขั้นตอนจะมีเครื่องมือการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ทำให้ AIS พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปอีกขั้นในการเป็นผู้ให้บริการทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ