National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
โครงการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
ผู้เสนอผลงาน
นรศักดิ์ (จอห์น) รัตนเวโรจน์
สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลเทคโนโลยี
อีเมล
เว็บไซต์
https://dtech.or.th/
ความเป็นนวัตกรรม

คนไทยใช้เวลาในโลกโซเซียลมีเดียเฉลี่ยสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเยาวชน จึงเกิดโครงการอบรมอาสาสมัครที่สร้างวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้อาสาสมัครเรียนรู้หลักสูตรการใช้ทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงภัยของสื่อสังคมดิจิทัล และกระตุ้นให้เกิดการใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม