National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท หน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
ถุงมือพาร์กินสัน
ผู้เสนอผลงาน
ผศ. ดร. พญ. อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
บริษัท ฮิวแมนมูฟเมนท จํากัด
อีเมล
ความเป็นนวัตกรรม

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันจะมีอาการมือสั่นที่ต้องรักษาด้วยการรับประทานยาหลายชนิดซึ่งอาจจะเกิดผลข้างเคียง หรือต้องผ่าตัดสมองเพื่อลดอาการสั่น จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ถุงมือพาร์กินสันเพื่อลดอาการมือสั่นในขณะพักของผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารับประทาน โดยอุปกรณ์จะตรวจวัดอาการมือสั่นของผู้ป่วย และจะทํางานด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical muscle stimulation) เพื่อระงับอาการมือสั่นได้โดยอัตโนมัติ มีความปลอดภัยสูง ใช้งานได้ง่าย น้ำหนักเบา และมีต้นทุนการผลิตราคาถูก