National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
ทรายแมวมันสำปะหลัง
ผู้เสนอผลงาน
อภินันท์ มหาศักดิ์สวัสดิ์
บริษัท เวลตี้ ม็อกกี้ อินโนเวชั่น จำกัด
อีเมล
เว็บไซต์
www.wealthymoggie.com
ความเป็นนวัตกรรม

ผลิตจากมันสำปะหลัง 100% เนื่องจากเป็นพืชที่มีแป้งและเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคพรีเจลาติไนเซชัน (Pregelatinization) เพื่อปรับโครงสร้างโมเลกุลของแป้งมันในหัวมันสําปะหลัง ซึ่งช่วยลดกระบวนการผลิตและความจําเป็นในการใส่สารเติมแต่ง ทําให้ต้นทุนถูก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสําปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมากกว่า 16 เท่า ลดการนำเข้าทรายแมวจากต่างประเทศสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี มีประสิทธิภาพในการซึมซับสิ่งปฏิกูลจากแมวได้มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นถึง 3.5 เท่า อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อแมวและผู้เลี้ยง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย