National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2565

รางวัลเกียรติคุณ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก (Small) ประจำปี 2565

โครงการนวัตกรรม
บริษัท ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้เสนอผลงาน
U Corporation Co., Ltd. (U Hub)
อีเมล
เว็บไซต์
www.facebook.com/uhubclub [Facebook]
ความเป็นนวัตกรรม

บริษัท ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรมการประกันภัย โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดมิติที่เกี่ยวข้อง มุ่งสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีจุดเริ่มจาก Moto Punk สตาร์ทอัพแพลตฟอร์มธุรกิจ “เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์" ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย การประกวด FinTech Challenges ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยที่องค์กรได้เน้นด้านนวัตกรรมเป็นสำคัญ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยแก้ปัญหาในภาคธุรกิจยานยนต์และสินเชื่อ ในทุกมิติของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของทั้งอุตสาหกรรม ทั้งในมิติของลูกค้าได้แก่ การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสินเชื่อรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสม การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย พร้อมทั้งเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้หลากหลายยิ่งขึ้น และในมิติของสถาบันการเงินได้แก่ การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ การสร้างฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการใช้เครื่องมือช่วยในการให้บริการลูกค้า เพื่อประสิทธิผลเรื่องการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ในส่วนมิติของผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายได้แก่ การพัฒนาระบบงาน SDMS : Smart Dealer Management System แบบครบวงจร โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยดำเนินงานขององค์กร และการให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้สถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ส่วนในด้านกระบวนการวิจัยและพัฒนา พนักงานแต่ละแผนกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกว่าหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมดจะมีหน้างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ R&D พร้อมกับรูปแบบการทำงานในลักษณะ Project Team จึงทำให้เกิดการออกแบบ ทดลองทำงาน หรือสร้างไอเดียใหม่ ๆ ระหว่างทีมอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีระบบคลังข้อมูล แชร์ข้อมูลที่สำคัญผ่าน Dashboard ทำให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทางองค์กรยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยี และการสร้างความพร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ ๆ เช่น ความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าหลังยุค COVID-19 จะเห็นได้จากการเชื่อมโยงข้อมูลและความร่วมมือกับเครือข่าย Supply Chain อีกทั้งยังมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น