National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดกลาง ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทานที่ทำจากพืชเพื่อสุขภาพ
ผู้เสนอผลงาน
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล
เว็บไซต์
http://www.vfoodsthailand.com/
ความเป็นนวัตกรรม

บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) โดยเน้นด้านการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ของผักและผลไม้ไทย โดยเฉพาะข้าวโพด การเพาะปลูกแบบเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product Development) ด้วยการออกแบบนวัตกรรมกระบวนการทำงาน (Process Innovation) เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและช่วยผลักดันนวัตกรรมในเชิงธุรกิจผ่าน V FOODS Innovation LAB เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสู่ตลาดโลก
บริษัทเริ่มต้นจากการวิจัยพัฒนาข้าวโพดสายพันธุ์ Golden Sweet Corn โดยบริษัทฯได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากข้าวโพดฝักพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ “วี คอร์น” โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปแบบฝัก ฝักตัดท่อน ข้าวโพดถ้วยพร้อมทานรสชาติต่าง ๆ และน้ำนมข้าวโพด บริษัทมีแผนพัฒนานวัตกรรมต่อยอดสินค้าเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันบริษัทฯได้ปรับโฉมตราสินค้าจาก “วี คอร์น” เป็น “วี ฟาร์ม”
บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “วี ฟาร์ม” โดยแบ่งสินค้าออกเป็นกลุ่มดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพร้อมทาน ตรา “วี ฟาร์ม” ในรูปแบบฝัก ฝักตัดท่อน และข้าวโพดถ้วยพร้อมทานรสชาติต่างๆ
2. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบ Ready-to-eat เช่น ชุดรวมของนึ่งเพื่อสุขภาพตรา “วี ฟาร์ม” (ข้าวโพด, ฟักทอง, มันม่วง) มันหวานญี่ปุ่น และ More Meat ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกผลิตจากพืช ลาบทอดที่ทำจากพืช เป็นต้น
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำนมข้าวโพด ตรา วี ฟาร์ม และน้ำฟักทอง ตรา วี ฟาร์ม เป็นต้น
บริษัทฯพัฒนาสินค้าเพื่อผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรม (New Product Innovation) และกำลังขยายธุรกิจภายในประเทศ และขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ