National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผู้สื่อสารนวัตกรรม ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
แหล่งรวม Startup ไทยที่ได้รับการระดมทุน
ผู้เสนอผลงาน
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
บริิษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
อีเมล
เว็บไซต์
techsauce.co
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นหน่วยงานที่มีการเติบโตก้าวขึ้นเป็น บริษัทระดับแนวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นหน่วยงานต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หาธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกท้ังยังเป็นผู้บุกเบิกในการสร้าง ความเข้าใจด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนาน สร้างรากฐานสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม สตารต์อัพผ่านการทำหน้าที่เป็นส่ือกลางในการส่งมอบความรู้เชิงเทคโนโลยีนวัตกรรมและข่าวสารธุรกิจสู่สังคม นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาขับเคลื่อนสร้างแรงกระเพื่อมต่อธุรกิจอ่ืนๆ และยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างแท้จริง