National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
โพธิ เธียเตอร์
ผู้เสนอผลงาน
ธวัชชัย แสงธรรมชัย
บริษัท วาย น็อต โซเชี่ยล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
อีเมล
ความเป็นนวัตกรรม

คนรุ่นใหม่ ไม่เข้าวัด ต้องแก้ที่คน หรือ แก้ที่วัด พวกเราเชื่อว่าต้องแก้ที่วัด เพราะแก่นคำสอนของศาสนา มีความ “อกาลิโก” แปลว่าอยู่เหนือกาลเวลา เป็นความจริงที่ยกระดับจิตใจเรามากว่า 2500 ปี แต่ “ศิลปะ” ที่เป็นเครื่องห่อหุ้ม เป็นเปลือกของแก่นคำสอนนั้น กลับไม่ร่วมสมัย กลับไม่ทำให้ธรรมะที่เป็นแก่นสารน่าสนใจ น่าเข้าหา

พวกเรา “โพธิ เธียร์เตอร์” เชื่อว่า หลักคำสอนในศาสนา สามารถจะถูกถ่ายทอด โดยไม่บิดเบือน แต่สร้างเปลือกที่น่าศึกษามากขึ้น ให้กับศาสนาได้

อีกทั้งยังเป็นการ Optimize พื้นที่วัด ที่ไม่ได้ใช้งานให้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาบ่าย ที่วัดไม่ได้มีกิจกรรม หากสามารถใช้พื้นที่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำประโยชน์อยู่แล้วนั้น ให้คนมาเข้าวัดมากขึ้นได้ ก็จะยิ่งบรรลุวัคถุประสงค์ของวัด ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ศาสนาให้กับผู้คน