National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2564

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2564

โครงการนวัตกรรม
ระบบติดตามการเกิดไฟจากดาวเทียมผ่านสมาร์ทโมบาย
ผู้เสนอผลงาน
นิอร
หจก.เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม
อีเมล
ความเป็นนวัตกรรม

"SmokeWatch" เป็นนวัตกรรมของการติดตามการเกิดไฟและการรับแจ้งการเกิดไฟจากประชาชนในพื้นที่ โดยระบบจะแสดงผลการเกิดไฟจากภาพถ่ายดาวเทียมในระบบ VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite ) จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration) หรือ องค์การนาซา (NASA) แบบ Real Time ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกันผ่านมูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ แห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center :ADPC) ซึ่งถือว่าเป็นระบบติดตามไฟป่าที่มีรายละเอียดจุดภาพดีที่สุดในปัจจุบัน
โดยนวัตกรรมนี้ได้ออกแบบโดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารจากประชาชน เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังไฟป่าและการเผาในพื้นที่ ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ซึ่งแต่เดิมที่นั้นการติดตามการเกิดไฟป่าจะมีอยู่แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น โดยผ่านระบบ Website ซึ่งต้องผ่านขั้นตอนหลายกระบวนการก่อนที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะรับทราบ จนบางครั้งทำให้ไฟขนาดเล็กๆ กลายเป็นไฟขนาดใหญ่ที่ยากต่อการควบคุม แต่ SmokeWatch เป็นระบบที่ดึงข้อมูลตรงจาก Website ของ NASA ผ่านกระบวนการคัดกรองข้อมูลจังหวัดเชียงราย สู่ขบวนการซ้อนทับข้อมูลขอบเขตอำเภอ และ ตำบล และแสดงผลบนระบบ Smart Phone โดยการแสดงจุดความร้อนหรือ Hotspot จะแสดงในระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (Universal Transverse Mercator : UTM) ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมไฟป่า แสดงค่าสถิติการเกิดไฟรายอำเภอ และ รายตำบล เพื่อการบริหารจัดการภายในจังหวัดในการจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงและการเฝ้าระวังในพื้นที่ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีระบบนำทางที่สามารถเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดที่เราอยู่ไปหาจุดไฟที่ต้องการได้เพื่อการควบคุมไฟอย่างรวดเร็วและลดการสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการลดปัญหา PM2.5 อันเกิดจากการเผาได้อีกด้วย
SmokeWatch จึงเป็น นวัตกรรมทางสัมคมที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยของไฟป่าผ่านสังคมดิจิทัลด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ หน่วยงานของรัฐ และภาคประชาสังคม รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย