National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558

โครงการนวัตกรรม
“เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” ปูนฉาบอิฐมวลเบาลดการแตกร้าว
ผู้เสนอผลงาน
นายเรวัต สุริยาภณานนท์
บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศของปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับฉาบอิฐมวลเบา ที่ใช้องค์ความรู้ด้านโมเลกุลวัสดุพิเศษที่ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย ทำให้ปูนฉาบยืดหรือหดตัวได้โดยไม่แตกร้าว แม้น้ำจะระเหยหลังการฉาบหรือผนังบิดตัวจากการใช้งาน รอยแตกจะเกิดน้อยลงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมปิดผิวผนังทั้งค่าแรง ค่าวัสดุฉาบ และค่าสีไปได้ด้วย

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ส่งผลให้การสร้างบ้านมีความสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องซ่อมแซมรอยแตกร้าว รวมถึงการลดต้นทุนโดยรวมจากเดิม ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเฉลี่ย 30,000-50,000 บาท ต่อหลัง หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30-50 ล้านบาท ต่อปี และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างถึง 15% เนื่องจากไม่ต้องมีช่วงซ่อมแซมและทำงานซ้ำ