National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2558

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558

โครงการนวัตกรรม
“เวลโลกราฟ” นาฬิกาสุขภาพ
ผู้เสนอผลงาน
ดร. สารสิน บุพพานนท์
บริษัท เวลโลกราฟ จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกของนาฬิกาสุขภาพ วัดชีพจรได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจจับการเต้นของหัวใจจากการสวมใส่ที่ข้อมือโดยมีเทคนิคการกำจัดสัญญาณรบกวนจึงแม่นยําใกล้เคียงกับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจในโรงพยาบาล มีโปรแกรมคำนวณความเหนื่อยล้าของร่ายกายโดยใช้เทคนิค Heart Rate Variability (HRV) และวิเคราะห์ความพร้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสภาวะปกติหรือการออกกำลังกาย และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโทรศัพท์มือถือหรือแทปเล็ตเพื่อแสดงข้อมูลเป็นกราฟรายวัน รายสัปดาห์ได้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

สร้างรายได้จากนวัตกรรม ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่มีองค์ความรู้เป็นส่วนประกอบ <br /> - สินค้าที่ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับสากล สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ <br /> - เกิดการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยีด้านชีวการแพทย์