National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผู้สื่อสารนวัตกรรม ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม
การสื่อสารดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทย
ผู้เสนอผลงาน
นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อีเมล
เว็บไซต์
www.NARIT.or.th
ความเป็นนวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) พัฒนาวิธีการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัยให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และพบว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา NARIT เริ่มใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารตั้งแต่ปี 2554 ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และแชนแนลในยูทูบ โดยนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีผู้ติดตามในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียรวมกว่า 500,000 คน และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียอันดับ 1 ในกลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในงานไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2019 และยังเป็นหนึ่งใน iCreator 100 - ร้อยครีเอเตอร์ไทยที่ผลงานโดดเด่นในรอบปี 2019 จากการจัดอันดับของ Rainmaker สะท้อนความสำเร็จของ NARIT ในการเผยแพร่ข้อมูลและความตื่นตัวในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางดาราศาสตร์ของสังคมไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน
จุดเด่นของ NARIT คือ ผลิตเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์ นำข้อมูลดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่สู่ประชาชนไทยอย่างต่อเนื่อง แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ มีรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลายน่าสนใจ และ NARIT ยังเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านดาราศาสตร์มากที่สุดในประเทศไทย สื่อมวลชนหลายแขนงนำข่าวสารข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจำนวนมาก
ก้าวต่อไป NARIT ได้พยายามสร้างการรับรู้ในภารกิจองค์กรด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีอยู่เดิม แต่พัฒนารูปแบบให้เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยหวังว่าจะนำองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดได้ และยังช่วยสร้างความเข้าใจสู่สาธารณชนได้อีกมิติหนึ่งว่า "ดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การดูดาว แต่ยังเป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนไทย พัฒนาชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต"