National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านสื่อและการสื่อสาร ประเภท ผู้สื่อสารนวัตกรรม ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม
การสื่อสารดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทย
ผู้เสนอผลงาน
นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อีเมล
pr@narit.or.th
เว็บไซต์
www.NARIT.or.th
ความเป็นนวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) พัฒนาวิธีการสื่อสารที่หลากหลายและทันสมัยให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และพบว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา NARIT เริ่มใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารตั้งแต่ปี 2554 ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และแชนแนลในยูทูบ โดยนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีผู้ติดตามในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียรวมกว่า 500,000 คน และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียอันดับ 1 ในกลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในงานไทยแลนด์โซเชียลอวอร์ด 2019 และยังเป็นหนึ่งใน iCreator 100 - ร้อยครีเอเตอร์ไทยที่ผลงานโดดเด่นในรอบปี 2019 จากการจัดอันดับของ Rainmaker สะท้อนความสำเร็จของ NARIT ในการเผยแพร่ข้อมูลและความตื่นตัวในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางดาราศาสตร์ของสังคมไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน
จุดเด่นของ NARIT คือ ผลิตเนื้อหาเป็นเอกลักษณ์ นำข้อมูลดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่สู่ประชาชนไทยอย่างต่อเนื่อง แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ มีรูปแบบการเผยแพร่ที่หลากหลายน่าสนใจ และ NARIT ยังเป็นองค์กรหนึ่งเดียวที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านดาราศาสตร์มากที่สุดในประเทศไทย สื่อมวลชนหลายแขนงนำข่าวสารข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจำนวนมาก
ก้าวต่อไป NARIT ได้พยายามสร้างการรับรู้ในภารกิจองค์กรด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดาราศาสตร์ขั้นสูง ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีอยู่เดิม แต่พัฒนารูปแบบให้เข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้น ด้วยหวังว่าจะนำองค์ความรู้ไปพัฒนา ต่อยอดได้ และยังช่วยสร้างความเข้าใจสู่สาธารณชนได้อีกมิติหนึ่งว่า "ดาราศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การดูดาว แต่ยังเป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความความสามารถด้านเทคโนโลยีของคนไทย พัฒนาชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต"