National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประเภท วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม
คอนกรีตแอโนด
ผู้เสนอผลงาน
พินัย มุ่งสันติสุข
บริษัท ไทยมารีนโพรเทชั่น จำกัด
อีเมล
เว็บไซต์
www.thaimp.co.th
ความเป็นนวัตกรรม

บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด (TMP) ได้พัฒนา “คอนกรีตแอโนด” ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถติดตั้งเข้ากับเหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทต่างๆ เช่น สะพาน ท่าเรือ สนามบิน เขื่อน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และอาคารพักอาศัยได้สำเร็จ โดยคอนกรีตแอโนดใช้หลักการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเหล็กเสริม เพื่อยับยั้งหรือชะลอการเกิดสนิม ดังนั้นเมื่อเหล็กเสริมไม่เป็นสนิมจึงทำให้ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวและเสียหายอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมภายในคอนกรีตขยายตัวจากการเกิดสนิมหมดไป
การป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในอดีตนิยมใช้ระบบ Impressed Current ซึ่งต้องมีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากภายนอก เช่น Rectifier และต้องมีการเดินสายไฟ ทำให้เกิดปัญหาในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบ เกิดการสูญหายของสายไฟทองแดงซึ่งมีราคาสูง แต่คอนกรีตแอโนดจ่ายกระไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองจากความต่างศักย์ทางไฟฟ้าระหว่างคอนกรีตแอโนดและเหล็กเสริมภายในคอนกรีตซึ่งทำงานเหมือนแบตเตอรี่ จึงไม่ต้องการการดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน ดังนั้นการติดตั้งคอนกรีตแอโนดจะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ค่าบำรุงรักษา ค่าเสียโอกาสทางธุรกิจและเศรษฐกิจในระยะยาวได้ไม่น้อยกว่า 70%