National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2558

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558

โครงการนวัตกรรม
เครื่องรบกวนสัญญาณแบบสะพายหลังป้องกันการจุดระเบิดแสวงเครื่อง
ผู้เสนอผลงาน
จ่าสิบเอกสุวิเชษฐ์ วรรณไทย
ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัตน์
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศของเครื่องรบกวนสัญญาณการจุดระเบิด โดยสะพายหลังไปยังพื้นที่ลาดตระเวนหรือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดได้ถึง 40 ความถี่ในคราวเดียวกัน อาศัยวงจร DTMF (Dual Tone Multi Frequency) ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และยังป้องกันน้ำเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของไทย มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ต่อเนื่อง 2-4 ชั่วโมง และต่อแบตเตอรี่เพิ่มได้อีกด้วย สามารถผลิตและซ่อมแซมได้เองในประเทศราคาจึงต่ำกว่าการนำเข้าถึง 10 เท่า ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตฐานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองทัพบก

ประโยชน์ด้านสังคม

เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษาชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เสียสละลงไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะชุดลาดตระเวน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ความแรงคลื่นสัญญาณไม่เกิน 2 วัตต์ ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน สามารถขยายผลไปสู่สถาบันป้องกันประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกได้