National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอผลงาน
สมบูรณ์ มาตรคำจันทร์
อีเมล
เว็บไซต์
http://sustainability.ais.co.th/th/sustainability-priorities/digital-innovation
ความเป็นนวัตกรรม

เอไอเอส ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมการทำงาน ที่เน้นความกระฉับกระเฉงพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ในการแข่งขันของธุรกิจดิจิทัล โดยเน้นการคัดสรรพัฒนาและเปิดโอกาสให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำนวัตกรรม โดยจุดเด่นในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรของ AIS ประกอบด้วย
• มียุทธศาสตร์นวัตกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตดิจิทัล (Digital Life)
• มีการกำหนดกรอบการทำงานด้านนวัตกรรม (AIS Open Innovation Framework) ที่ชัดเจนและเป็นระบบง่ายต่อการบริหารจัดการ
• มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการภายในองค์กร (Intrapreneurship) และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Partnership) โดยมีทีมงาน NEXT ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อมาดูแลและขับเคลื่อนกิจกรรมนวัตกรรมขององค์กร