National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2563

รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภท การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ประจำปี 2563

โครงการนวัตกรรม
นวัตปะการัง
ผู้เสนอผลงาน
นายวรุต ศรีสวุรรณ์
อีเมล
ความเป็นนวัตกรรม

นวัตปะการัง หรือ Innovareef นวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการอนุรักษ์ท้องทะเลของโลกให้เป็นไปอย่างสมดุล กลมกลืน ยั่งยืน โดยเริ่มต้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทยภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โดยการนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อการออกแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนียภาพของปะการังเทียมให้ดียิ่งขึ้น จากความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยสัตว์นํ้าสวยงามและสัตว์นํ้าเพื่อการอนุรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ซีเมนต์แบบ 3 มิติ ทําให้การขึ้นรูปนวัตปะการังออกมาเสมือนกลมกลืนกับแนวปะการังจริงมากที่สุด มีการปรับรูปร่างให้เข้ากันกับชนิด
และแนวปะการังบริเวณใกล้เคียง ด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้สัตว์ยอมรับ และเข้าไปอยู่อาศัยโดยไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม ทั้งยังถูกตกแต่งให้มีโครงสร้าง 3 มิติ ทําให้เกิดพื้นที่แสงและเงา ช่วยให้สัตว์เข้าไปหลบภัยได้ เป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
นอกจากนี้นวัตปะการังยังถูกออกแบบให้สามารถถอดประกอบและปรับแต่งโครงสร้างได้ตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละพื้นที่ด้วยขนาดชิ้นส่วนประกอบที่เล็ก นํ้าหนักเบา ทําให้สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า รวมทั้งค่าติดตั้งตํ่ากว่าปะการังเทียมรูปแบบเดิม นําไปสู่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ดีขึ้นและทางเลือกสําหรับ CSR ขององค์กรที่ดีกว่าในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล