National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

โครงการนวัตกรรม
“มิตรผลโมเดล” นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้เสนอผลงาน
นายคนอง ศักดิ์เพชร
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการจัดการไร่อ้อยแบบใหม่ ที่อาศัยหลักการ 4Cs ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานเชิงบูรณาการแบบองค์รวม (Co-creation) การสร้างมาตรฐานการทำไร่อ้อยที่ถูกต้องตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มผลผลิต (Condition) เน้นการจัดการที่ทันเวลาผ่านระบบรับเหมาเพื่อควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม (Cost) และดำเนินการภายใต้กรอบคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งผลสู่ความยั่งยืน (CSR)

ประโยชน์ด้านสังคม

“มิตรผลโมเดล” เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวไร่อื่นๆ ในการขยายผล (Knowledge Management) สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยสดโดยไม่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (Zero-Emission) การไถใบอ้อยคลุกลงดินเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เน้นการอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation) เกิดความยั่งยืนในอาชีพการทำไร่อ้อยและโรงงานมีความมั่นคงของวัตถุดิบ (Sustainability) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณรายรับของชาวไร่อ้อยเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จาก 17 ล้านบาทเป็น 23 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น