National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2553

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553

โครงการนวัตกรรม
“แฮลเซี่ยน” ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน
ผู้เสนอผลงาน
นายพีท ริมชลา กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ข้อเข่าและขาเทียม โดยเป็นการออกแบบให้มีจุดหมุน 4 ตำแหน่งเพื่อให้เหมือนกับเข่าของมนุษย์จริง ใช้ Needle Bearing ซึ่งมีความแข็งเพื่อลดการสึกหรอในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว และมีความลื่นเพื่อลดแรงเสียดทาน อีกทั้งมีระบบสปริงและระบบปลดล็อคอัตโนมัติเพื่อทำให้การเดินเหมือนคนปกติมากที่สุด นอกจากนี้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีการควบคุม Tolerance ตามหลักการทางวิศวกรรม ทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ทุกๆ ชิ้นส่วน โดยไม่ต้องเปลี่ยนยกชุด

ประโยชน์ด้านสังคม

ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในทุกระดับชั้นในประเทศไทยให้มีโอกาสใช้ข้อเข่าเทียมที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังช่วยลดการนำเข้าข้อเข่าเทียมจากต่างประเทศที่มีราคาสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกับข้อเข่าเทียมของต่างประเทศนั้นยังสามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์และขยายสู่สังคมในวงกว้างต่อไปได้ ทั้งนี้ได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผลิตเพื่อการแจกจ่ายขาเทียมให้กับผู้พิการที่ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้จำนวน 100 รายด้วย