National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2553

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2553

โครงการนวัตกรรม
“TextPro” กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน
ผู้เสนอผลงาน
นายภาสกร บูรณะวิทย์ กรรมการผู้จัดการ
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เยื่อสำหรับผลิตกระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือเรียน โดยมีการพัฒนากระบวนการฟอกเยื่อในกระบวนการผลิตให้ได้เยื่อ Creamy Pulp ที่มีความพิเศษ เมื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเรียนจะทำให้น้ำหนักเบาลงร้อยละ 21 มีค่าความสว่างที่เหมาะสมถนอมสายตา ช่วยให้สุขภาพตาของนักเรียนไม่เสื่อมเร็วแต่ยังคงคุณภาพงานพิมพ์ที่สวยงาม

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

การผลิตเยื่อสำหรับผลิตกระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือเรียนขึ้นเองภายในประเทศ จะสามารถทดแทนการนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศที่มีปริมาณความต้องการของตลาดที่สูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของไทยในอนาคต