National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ จำกัด
ผู้เสนอผลงาน
ความเป็นนวัตกรรม

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ เติบโตจากธุรกิจโรงพิมพ์ที่มีประวัติยาวนานมาหลายสิบปี โดยเติบโตผ่านความเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านดิจิทัลโซลูชั่นสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยข้อมูล กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจที่มีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ซึ่งเห็นได้จากยุทธศาสตร์นวัตกรรมและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่มีต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งทีมงานด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีแบบแผน