National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ธุรกิจขนาดใหญ่ (Large) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอผลงาน
ความเป็นนวัตกรรม

พฤกษา หนึ่งผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องควบคู่กับสังคมไทย จากการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสังคมเมือง นวัตกรรมจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของ พฤกษา ทั้งในด้านของนวัตกรรมการก่อสร้าง (Construction Innovation) และนวัตกรรมการอยู่อาศัย (Living Innovation) และจากการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธรรมาภิบาล พฤกษา จึงมีความเข้มแข็งด้านกระบวนการและการประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม และเพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร ทีมผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานระหว่างทีมงานและบุคลากรรุ่นต่างๆ