National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2552

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2552

โครงการนวัตกรรม
“ฟอร์ท” ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาดเล็ก
ผู้เสนอผลงาน
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อทำให้ระบบมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง โดยออกแบบสำหรับการให้บริการได้หลายประเภทในชุมสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เช่น โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงระบบไฟเบอร์ทูโฮม (FTTH super internet broadband) ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทยทำให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์จากต่างชาติ เช่น Nokia-Siemens, Ericsson, Alcatel, NEC, Huewei ได้

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ระบบชุมสายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สามารถใช้ทดแทนการนำเข้าชุมสายโทรศัพท์จากต่างประเทศกว่า 1,500 ล้านบาท โดยในปี 2552 คาดว่าจะมียอดขายประมาณ 1,073 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังสามารถสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศได้จำนวนมาก