National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2551

รางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2551

โครงการนวัตกรรม
ระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อครบวงจร
ผู้เสนอผลงาน
น.สพ. สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน
บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระบบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดครบวงจรระดับเอเซียน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดพันธุ์หอยเป๋าฮื้อที่โตเร็ว โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในระบบปิดที่ควบคุมอุณหภูมิและใช้ระบบน้ำหมุนเวียน การเพาะพันธุ์โดยใช้เทคนิคการผสมเทียมภายนอกตัว เพื่อควบคุมปริมาณสเปิร์มจนทำให้ได้ลูกหอยเป๋าฮื้อคราวละมากๆ การอนุบาลด้วยระบบน้ำหมุนเวียนที่มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ซึ่งช่วยให้มีอัตรารอดสูง การเลี้ยงขุนโดยเลี้ยงด้วยระบบคอนโดหนาแน่นสูง บำบัดน้ำด้วยระบบน้ำหมุนเวียนด้วยระบบไนตริฟิเคชั่น ตลอดจนการแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อที่มีคุณภาพ เช่น เป๋าฮื้อแช่แข็ง เป๋าฮื้อในภาชนะซองอ่อน (Retort Pouch) เครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ทดแทนการนำเข้าเป๋าฮื้อจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดประเทศในแถบเอเชียได้ โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2553 มูลค่ารวมการส่งออกหอยเป๋าฮื้อจะสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณความต้องการของตลาดโลกที่สูงกว่าปริมาณผลผลิตอยู่ถึง 5,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายกำลังการผลิตได้อีกมาก