National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2551

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551

โครงการนวัตกรรม
ชุดลดอันตรายจากการเก็บกู้ระเบิดสังหารบุคคล
ผู้เสนอผลงาน
พลโทอภิชาติ ทิมสุวรรณ
สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (สวท.กห.)
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมระดับประเทศ ด้านผลิตภัณฑ์ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล โดยการนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ของสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม มาผลิตชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคลที่มีคุณสมบัติการป้องกันสะเก็ดระเบิดได้ตามมาตรฐาน NIJ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประโยชน์ด้านสังคม

ชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดสังหารบุคคล ช่วยสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบของชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด กองทัพภาค 4 ส่วนหน้า ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน<br /> สามารถผลิตชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดฯ ที่มีประสิทธิภาพในการงานและเป็นการผลิตขึ้นใช้เองได้ในประเทศ ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อชุดดังกล่าวจากต่างประเทศ โดยมีราคาถูกกว่าชุดจากต่างประเทศ 3 เท่า ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาชุดลดอันตรายจากสะเก็ดระเบิดฯ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการผลิตในลักษณะเชิงพาณิชย์ต่อไป