National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม ประเภท
หน่วยงานภาครัฐ (Government Sector) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้เสนอผลงาน
ผศ.ทพ.ดร. พูนศักดิ์ ภิเศก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล
poonsak@kku.ac.th
ความเป็นนวัตกรรม

อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ใช้ในการปรับเปลี่ยนและคงสภาพจมูกในช่วงระหว่างและหลังการศัลยกรรมริมฝีปากและแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถปรับแต่งและยึดอยู่กับจมูกของผู้ป่วยได้ดี โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติมและลดการใช้เทปติดกับผิวหนังผู้ป่วย เป็นการลดการแพ้หรือระคายเคืองจากการใช้เทปทำให้ผู้ป่วยมีลักษณะรูปร่างใบหน้าใกล้เคียงกับเด็กปกติและมีความปลอดภัยเข้ากันกับเนื้อเยื่อในร่างกายได้ดี อีกทั้งมีหลายขนาดให้เลือกใช้และเป็นขนาดที่เหมาะสมในเด็กไทย<br /> ผลงานนวัตกรรมเป็นการพัฒนาคุณภาพในการรักษาร่วมกับการผ่าตัดปฐมภูมิ (primary surgery) ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของการเจริญเติบโตบริเวณกะโหลกศีรษะและใบหน้า ความสวยงามของใบหน้าตลอดจนการพูดและการออกเสียง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ ซึ่งผลงานนี้ได้รับการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สามารถใช้อุปกรณ์นี้ในการดูแลรักษาในศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ และเริ่มมีการกระจายการใช้งานในศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ยังไม่เริ่มการจำหน่าย)