National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการออกแบบ ประเภท
การออกแบบบริการ (Service Design) ประจำปี 2562

โครงการนวัตกรรม
ศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์จากส่วนกลาง
ผู้เสนอผลงาน
กฤษกรณ์
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
อีเมล
KRISKORN@Sansiri.com
ความเป็นนวัตกรรม

"Smart Command Centre" ศูนย์ควบคุมสังเกตุการณ์จากส่วนกลางเต็มรูปแบบแห่งแรกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย ทั้งด้านบริหารจัดการความปลอดภัย (Security Monitoring) และด้านการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร (IoT Facility Management) ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่สามารถช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br /> นอกจากนี้ Smart Command Centre ยังสามารถสังเกตุการณ์เหตุผิดปกติ พร้อมประสานงานได้ทันที ผลคือเพิ่มความสะดวกในการอยู่อาศัย ใช้ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมความปลอดภัยของชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงานขององค์กรหรือสังคมโดยรวมได้ นวัตกรรมนี้จึงไม่ทำให้เกิดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากร และพลังงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่ดี ลดการเสียหาย และยืดอายุการใช้งานวัสดุอุปกรณ์<br />