National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลชมเชย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
ลูกเต๋าเบรลล์ สื่อการเรียนรู้เพื่อคนตาบอด
ผู้เสนอผลงาน
นายธนกฤต เปรมสวัสดิ์
ไม่มี
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมการออกแบบสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาที่เริ่มเรียนภาษาเบรลล์ โดยอาศัยประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และโฆษณา ในการนำเอาลูกเต๋ามาออกแบบหน้าแต่ละหน้าใหม่ ให้มีอักษรเบรลล์คู่กับตัวอักษรภาษาไทย ในแต่ละหน้า อีกทั้งยังมีการนำรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มาทำเป็นพื้นหลัง เพื่อให้ต่อกันเป็นคำพูด หรือคำอวยพร ลักษณะคล้าย จิ๊กซอ และสามารถนำมาเรียงต่อกันเป็นคำหรือประโยคได้

ประโยชน์ด้านสังคม

เป็นการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้สามารถเรียนรู้ภาษาได้เพิ่มขึ้น และเป็นการปรับความพร้อมของผู้เริ่มเรียนภาษาเบรลล์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาและคนปกติมีความใกล้ชิด<br /> สร้างความอบอุ่นในสังคม เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง