National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เสนอผลงาน
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ และความเป็นไทย เพื่อสร้างให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้จากการทำโครงการ (project base learning) ที่เกิดจากความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (constructionism) โดยมีการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) มีความคล่องตัวสูง สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารได้อย่างคล่องตัวสอดคล้องกับความต้องการที่จะเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีการฝึกสติโดยการนั่งสมาธิ รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการปลูกฝังความเป็นไทย

ประโยชน์ด้านสังคม

สร้างนวัตกรรมการศึกษาแก่วงการศึกษาไทย ที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างให้คนไทยมีนิสัยกล้าคิด กล้าทำ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของคนไทยในยุคโลกาภิวัตน์