National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2549

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2549

โครงการนวัตกรรม
เครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว
ผู้เสนอผลงาน
นายชายชัย อัศดาสุข ผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี เฮ้าส์
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว เครื่องแรกในลักษณะเชิงพาณิชย์ของไทย ใช้คัดแยกข้าวที่มีสีผิดแปลกและสิ่งเจือปนอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณภาพของข้าวในการส่งออก โดยอาศัยระบบควบคุมการยิงที่เรียกว่า “Visual Shooting Intelligent System, VSIS” ที่ทำงานร่วมกับสมองกลในการตรวจจับภาพและสั่งการให้ระบบหัวยิงลมความเร็วสูง “Direct Air Ejector, DAE” ที่ออกแบบ คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงาน ทำให้ตอบสนองได้ไวและมีความแม่นยำสูงว่าเครื่องคัดแยกแบบอื่นๆ

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมข้าวเพื่อการส่งออก และการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปผลผลิต เนื่องด้วยมาตรฐานการส่งออกข้าวต้องมีสิ่งเจือปนน้อยและสีเมล็ดข้าวต้องมีความสม่ำเสมอกัน เพื่อไม่ให้มีการกีดกันทางราคา นอกจากนี้ยังเป็นการลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ