National Innovation Awards Winners

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Back
National Innovation Award 2548

รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2548

โครงการนวัตกรรม
ขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้ว
ผู้เสนอผลงาน
คุณสว่าง เตียวโล่
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ความเป็นนวัตกรรม

เป็นนวัตกรรมการผลิตขาเทียมที่ทำด้วยถุงน่องใช้แล้ว ซึ่งเป็นเส้นใยที่มีความเหนียว และเมื่อดึงยืดจะเป็นช่องตาข่ายเล็กๆ โดยนำมาผสมกับน้ำยาพลาสติกประเภทเรซินเพื่อผลิตเป็นขาเทียมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับขาเทียมที่ผลิตแบบเดิมที่ใช้ส่วนประกอบภายในหลายอย่างซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ ถุงสต๊อกกิเน็ต ใยแก้วหรือ ไฟเบอร์กลาส ส่งผลให้ขาเทียมมีราคาแพง การผลิตขาเทียมจากถุงน่องใช้แล้วนี้จะใช้ถุงน่อง 40 ชั้น หรือ 20 คู่ ในการผลิตขาเทียมระดับใต้เข่า 1 ข้าง และใช้ถุงน่อง 8 ชั้น หรือ 40 คู่ ในการผลิตขาเทียมระดับเหนือเข่า 1 ข้าง แต่มีราคาเพียง 75 บาท และมีความสวยงามและมีคุณภาพ และมีความคงทนเหมือนกับขาเทียมแบบเดิมซึ่งมีราคาสูงถึง 1,350 บาท

ประโยชน์ด้านสังคม

เป็นการนำถุงน่องเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ในการผลิตขาเทียมให้คนพิการ ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตแบบวิธีเดิม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถเลือกสีของขาเทียมเข้ากับสีผิวของคนไข้ได้ตามสีของ<br /> ถุงน่อง รวมทั้งลดปัญหาการกำจัดขยะที่เกิดจากถุงน่องใช้แล้วจึงเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ขาเทียมดังกล่าวได้มีการผลิตใช้จริงกับคนไข้มาแล้วกว่า 50 ข้าง โดยได้มีการเฝ้าติดตามการใช้ขาเทียมจากถุงน่องกับคนไข้ทุกรายในทุก 6 เดือน พบว่าผลการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดีเหมือนกับใช้ขาเทียมแบบปกติ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบริจาคถุงน่องใช้แล้วจึงสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากซึ่งช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น