Application Form

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2563

ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 เมษายน เป็นต้นไป

สมัครที่นี่

กำหนดการ

1 เม.ย
-
30 มิ.ย
เปิดรับสมัครทางเว็บไซด์ www.award.nia.or.th
ก.ค
รอบที่ 1 คัดเลือกผลงานเบื้องต้นจากเอกสารที่ส่งเข้าประกวด (ไม่มีการนำเสนอผลงาน)*
ส.ค
รอบที่ 2 คัดเลือกผลงานโดยคณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน)**
รอบที่ 3 ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 1)**
ก.ย
รอบที่ 3 ตัดสินผลงานโดยคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
(รอบนำเสนอผลงาน วันที่ 2)**
ประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ
5 ต.ค
พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

* สำหรับรางวัลด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ และด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่นทุกประเภท
จะไม่มีการนำเสนอผลงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการพิจารณา
** รอบนำเสนอผลงาน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังผู้ที่ผ่านเข้ารอบจากการพิจารณาคัดเลือกผลงาน

FAQs

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครการประกวดหรือไม่

การสมัครประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

จำนวนผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวดได้

- 1 หน่วยงานสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

- 1 ผลงาน สามารถเลือกสมัครได้แค่เพียง 1 ด้านเท่านั้น

ใครมีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดได้บ้าง

- เป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับด้านและประเภทการประกวดที่ต้องการสมัคร ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครการประกวดในแต่ละด้านได้ที่คู่มือการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 <br>

- ผู้สมัครหรือผลงานที่สมัครไม่จำเป็นต้องผ่านการขอทุนหรือเคยร่วมกิจกรรมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาก่อน<br>

- ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการอื่น สามารถเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้

เมื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทางออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ จะได้รับการยืนยันการส่งผลงานอย่างไร

หลังจากที่ท่านกดส่งผลงานด้วยปุ่ม “Submit” ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการส่งผลงาน

ลักษณะผลงานนวัตกรรมที่สามารถส่งเข้าประกวดได้

ต้องเป็นผลงานที่มีความใหม่ สามารถนำไปใช้จริงแล้ว และสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สมัครเลือกส่งผลงานผิดประเภท จะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร

 - ในกรณีที่ผู้สมัครยังทำการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ สามารถเลือก “Save” เพื่อทำการเปลี่ยนประเภทได้

 - ในกรณีที่ผู้สมัครทำการเลือก “Submit” เรียบร้อยไปแล้ว ให้ผู้สมัครทำการสมัครใหม่ในประเภทที่ต้องการ โดยสำนักงานฯจะพิจารณาเลือกผลงานล่าสุดที่ส่งเข้าประกวด

เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนส่งผลงานไปแล้ว ยังสามารถกลับมาแก้ไขได้อีกหรือไม่ และมีกำหนดเวลาจนถึงเมื่อไหร่

- ในกรณีที่ผู้สมัครยังทำการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ สามารถเลือก “Save” เพื่อทำการกรอกข้อมูลในครั้งถัดไปจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร

- ในกรณีที่ผู้สมัครทำการเลือก “Submit” เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้ 

หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ผู้สม้ครจะได้รับการติดต่อกลับอย่างไร

หากผลงานผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปตามเบอร์ติดต่อที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัคร