ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

 คำจำกัดความ            

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการบริหารจัดการโดยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้าง ตามกรอบแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM) ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2562  และนำมาใช้ประกอบการพิจารณารางวัล เป็นต้นมา

หลักเกณฑ์การพิจารณา

             ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดประเด็น

1)ศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOM)

1)   ประเด็นด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม  

2)   ประเด็นด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ  

3)   ประเด็นด้านบุคลากร  

4)   ประเด็นด้านองค์ความรู้  

5)   ประเด็นด้านวัฒนธรรมองค์กร  

6)   ประเด็นด้านทรัพยากร  

7)   ประเด็นด้านกระบวนการนวัตกรรม  

8)   ประเด็นด้านผลิตผลจากนวัตกรรม  

2)การเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

1)   นโยบายหลักบรรษัทภิบาล  

2)   นโยบายการแข่งขันอย่างยั่งยืน

3)   นโยบายการจัดการความเสี่ยง  

4)   นโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  


ศึกษารายละเอียดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) ได้ที่เว็บไซต์ https://iop.nia.or.th

ขอบเขตการเข้าร่วมประกวด

1. ประเภทองค์กร

1.1 องค์กรภาคเอกชน  หมายถึง องค์กรที่มีการจดทะเบียนสถานะเป็นนิติบุคคลเอกชนซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการจำแนกขนาดตามนิยามคุณลักษณะนิติบุคคลภาคเอกชนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2563 ดังต่อไปนี้

1.1.1.   องค์กรภาคเอกชน ขนาดใหญ่   หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงาน และรายได้ ดังนี้ 

         ภาคการผลิต การจ้างงานมากกว่า 200 คน หรือรายได้มากกว่า 500 ล้านบาทต่อปี

         ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานมากกว่า 100 คน หรือรายได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

1.1.2.  องค์กรภาคเอกชน ขนาดกลาง   หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงาน และรายได้ ดังนี้

        ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 51-200 คน หรือมีรายได้ 100 - 500 ล้านบาทต่อปี

        ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 31-100 คน หรือมีรายได้ 50 - 300 ล้านบาทต่อปี

1.1.3. องค์กรภาคเอกชน ขนาดเล็ก   หมายถึง กิจการในรูปนิติบุคคลที่มีการจ้างงาน และรายได้ ดังนี้

        ภาคการผลิต การจ้างงานระหว่าง 6-50 คน  หรือรายได้มากกว่า 1.8 - 100 ล้านบาทต่อปี

        ภาคการค้าและบริการ การจ้างงานระหว่าง 6-30 คน หรือรายได้มากกว่า 1.8 - 50 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ หากมีกรณีจํานวนการจ้างงานและรายได้เข้าลักษณะของวิสาหกิจต่างกันให้ยึดรายได้เป็นหลักในการพิจารณา


1.2
 องค์กรภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานส่วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีสถานะเทียบเท่า  นิติบุคคล

1.3  องค์กรภาคประชาสังคม  หมายถึง  องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคล องค์กร หรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือดําเนินการโดยพรรคการเมืองหรือดําเนินงานกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐหรือเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศล สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม

1.4 องค์กรรัฐวิสากิจ หมายถึง องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ

2.   คุณสมบัติองค์กร

2.1 องค์กรภาคเอกชนต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลัก มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2.2   เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครประกวดรางวัล

2.3 เป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีกรณีฟ้องร้องหรือข้อพิพาททางกฎหมาย และไม่มีเรื่องเสื่อมเสียปรากฏเป็นข่าวในสังคม

2.4   ไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์หรืออยู่ในระหว่างฟื้นฟูกิจการ

2.5   กรณีที่องค์กร “เคย” ได้รับรางวัลในด้าน “เดิม” แล้วจะไม่สามารถขอรับรางวัลได้ในปีถัดไป โดยจะต้องเว้นระยะเป็นเวลา 1 ปี

        แต่สามารถสมัครประกวดในด้านอื่นๆ ได้

2.6   ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด

3. ขั้นตอนการพิจารณา

การพิจารณารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

องค์กรที่สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น โดยการกรอกแบบฟอร์มในระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (https://award.nia.or.th) และเข้าตอบแบบสอบถามการจัดการองค์กรตามโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) ในระบบประเมินตนเองออนไลน์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (https://iop.nia.or.th) โดยผู้สมัครต้องนำส่งเอกสารนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มออนไลน์ในเวลาที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งนี้ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขั้นต่อไป


ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารแสดงการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมองค์กร 

องค์กรที่ผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 นําส่งเอกสารนําเสนอข้อมูลศักยภาพนวัตกรรมองค์กร โดยจะได้รับการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารนําเสนอข้อมูลการดําเนินการพัฒนานวัตกรรมองค์กร โดยประกอบด้วยข้อมูลตัวชี้วัดศักยภาพ และอธิบายผลการดําเนินการขององค์กรตามประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

-  ข้อมูลพื้นฐานการดําเนินธุรกิจปัจจุบันและผลการดําเนินงาน ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี

- ข้อมูลผลการดําเนินงานนวัตกรรมภายในองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) 8 มิติ โดยมีตัวอย่างผลการดําเนินงานพัฒนาที่เป็นรูปธรรมย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี

-  ข้อมูลแสดงการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

-  ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่องค์กรพัฒนา (หากมี) 3 ปีที่ผ่านมา


ขั้นตอนที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม

องค์กรที่ส่งเอกสารนําเสนอได้ถูกต้องครบถ้วนภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดจะได้รับการพิจารณาในขั้นตอนที่ 3 โดยการเข้าสัมภาษณ์ประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรเพื่อยืนยันข้อมูลตามเอกสารที่ได้นําส่ง โดยจะมีการนําเสนอข้อมูลการดําเนินงานนวัตกรรมภายในองค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือผ่านการเยี่ยมชมในรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อสรุปข้อมูลนําพิจารณาตัดสินในขั้นตอนต่อไป


ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาตัดสินมอบรางวัล

องค์กรที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ประเมินจะได้รับการพิจารณาตัดสินมอบรางวัลตามเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลในแต่ละประเภทองค์กร เป็นลําดับต่อไป


รางวัล

1. รางวัลดีเด่น (Distinction Prize)  ในแต่ละประเภทองค์กร จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ  

2. รางวัลเกียรติคุณ (Merit Prize)   ในแต่ละประเภทองค์กร จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และใบประกาศเกียรติคุณ