คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
ด้านสื่อและการสื่อสาร

c-avatar-1-1.png

นางยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

c-avatar-1-2.png

นางปาริชาต สถาปิตานนท์

คณบดี
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

c-avatar-1-3.png

คณบดี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

c-avatar-1-4.png

นายวรัชญ์ ครุจิต

ประธานอนุกรรมการ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

c-avatar-1-5.png

นายชนินทร์ ชมะโชติ

นายกสมาคม
สมาคมผู้ผลิตภาพยนต์
สารคดีไทย

c-avatar-1-6.png

นายรติ พันธุ์ทวี

นายกสมาคม
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

c-avatar-2-1.png

นายจีระพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

เลขาธิการ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย

c-avatar-2-2.png

นายภุชงค์ อุทโยภาศ

รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

c-avatar-2-3.png

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่ง
ประเทศไทย

c-avatar-2-4.png

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

c-avatar-2-5.png

นายกฤษกร รอดช้างเผือก

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

c-avatar-2-6.png

นางอาศยา ศิริเอาทารย์

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)