คณะอนุกรรมการตัดสินรางวัล
นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2021

fullname_en

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษา
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

fullname_en

นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ

ประธานอนุกรรมการ
ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_en

นายสนิท อักษรแก้ว

ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

fullname_en

นายสุภาพ คลี่ขจาย

นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
(ประเทศไทย)

fullname_en

นางจิราพร ศรีสอ้าน

รองกรรมการจัดการผู้อาวุโส
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

fullname_en

นายวีระพงศ์ มาลัย

ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.)

fullname_en

นายสิงห์ อินทรชูโต

หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

fullname_en

หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

fullname_en

นายพิชัย จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจค้าส่ง
เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

fullname_en

นายพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย

ผู้อำนวยการ
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

fullname_en

นายไผท ผดุงถิ่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป

fullname_en

นายสุวัฒน์ มีมุข

คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_en

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_en

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

fullname_en

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

fullname_en

นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง

รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)