คณะทำงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2021
ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

fullname_en

นายมงคล ลีลาธรรม

ประธานกรรมการบริหาร
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

fullname_en

ผศ. ดร.อธิศานต์ วายุภาพ

ผู้อำนวยการ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

fullname_en

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี

รองผู้อำนวย
การสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

fullname_en

นางสาวยุพิน ธนะติวะกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

fullname_en

นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์

รองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

fullname_en

นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์

กรรมการรองเลขาธิการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

fullname_en

นายสุรเดช จองวรรณศิริ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการจัดการ
ทริส คอร์ปอเรชั่น

fullname_en

นางสุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป

fullname_en

นางธีรีสา มัทวพันธุ์

รองผู้อำนวยการด้านการยุทธศาสตร์องค์กร
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
(องค์การมกาชน)